ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ട: - ഇമെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്,
Regd.Office: "അന്നപൂർണ്ണ", T.C.9 / 2000-01,
കൊച്ചാർ റോഡ്, ശാസ്തമംഗലം,
തിരുവനന്തപുരം - 10
ഫോൺ: 0471 2726295, 2725582, 2313510
ഫാക്സ്: 0471 2726240