പ്രഭുറാം മിൽസ്

ജനറൽ മാനേജർ

പ്രഭുറാം മിൽസ് കൊട്ട പി.ഒ. കാരക്കാട്

ചെങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴ ജില്ല: പിൻ: 689504

ഫോൺ: 0479-2423055, മോബ്: 9048206078, 9048206012

ഇമെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.